Skip to content

SCIPS

Personal tools
You are here: Home » Увреждания » Дислексия
Quick Links
Home Home
Project home Project
Search Search
Browse Browse
References References
Contact Us Contact Us
Site Map Site Map
FAQ FAQ
Help Help
 

Дислексия

Document Actions

Скрининг за възрастни с Дислексия

Въпросник за възрастни с Дислексия

Предмети и предизвикателства


Кратко описание на Дислексията

 

Дислексията засяга тази част на мозъка, която отговаря за речта, съответно води до различия в начина, по който информацията се обработва.

 

Дислексията е затруднение с лексиката, предимно при четене и писане. Проявява се изключително многостранно и все още няма точна дефиниция. Около 20 % от хората имат подобни проблеми. В повечето случаи се асоциира с проблеми при писане, четене и математика, свързани с факта, че хората с дислексия виждат буквите разбъркано и обърнати на обратно, или с факта, че усвояват учебния материал бавно или със затруднение. Важно е да запомните, че проблемите, които те имат при четене, писане или математика, не означава, че те се глупави или умствено увредени.

 

Подробно описание на Дислексията

 

Студентите с дислексия често успяват да изпълнят комплексни задачи като разрешаването на сложни проблеми в електрониката или дизайна, но не успяват да направят наглед съвсем елементарни неща: като да се научат да четат и произнасят по букви, да структурират писмените си работи, да водят записки, да запомнят инструкции, да кажат колко е часа или да намерят посоката. Един от начините да възприемете тези по-различни силни и слаби страни е все едно това е различен стил на поведение или учене, всъщност повечето студенти с дислексия възприемат дислексията като различие в начина на учене или мислене.

 

Кои са основните проблеми, с които се сблъскват студентите с дислексия? Основният проблем е, че те правят много грешки при произнасяне или в пунктуацията, заради които могат да ги възприемат като неграмотни. Също така се затрудняват да водят записки по време на лекции.

 

Изследванията сочат, че хората с дислексия са с по-високо ниво на интелигентност от средното, но кариерата им се проваля още в зародиш, защото преподавателите им нямат представа за дислексията и ги наказват строго. Доказано е в световен мащаб, че всеки десети (а в някои публикации се говори дори за всеки седми) човек развива симптоми на дислексия.

 

Не е възможно двама души да развият абсолютно еднакви форми на дислексия. Важно да се знае, че това не е в резултат на умствено или неврологично нарушение, нито пък е някакъв вид деформация.

 

Специфичните им характеристики могат да се обобщят както следва:

 

Хората с дислексия могат да използват умствените си качества, за да променят и създадат възприятие.

 
 1. Те са изключително чувствителни към околната среда.
 2. Те са по-любопитни от обичайното.
 3. Те мислят като използват предимно изображения вместо думи.
 4. Те имат много силно развита интуиция и са особено проницателни.
 5. Те обмислят и възприемат нещата от много страни, защото използват всичките си сетива.
 6. Възможно е да усещат мислите си като реалност.
 7. Имат живо въображение.
 8. Творческо и оригинално мислене.
 9. Добро стратегическо мислене и умения за решаване на проблеми.
 10. Целеустремени и трудолюбиви.
 11. Силно мотивирани.
 12. Много от тях са намерили собствен начин да преодоляват затрудненията си.
 

Поради затрудненията си в краткосрочната памет и възприемането на езика, студентите с дислексия разчитат до голяма степен на схващането на смисъла и разбирането, което изисква:

 
 • Изключително персонален подход на обучение.
 • Необходимост учебният процес и практики да бъдат абсолютно ясни.
 • Необходимост да разбират защо и как, за да могат да го научат.
 

Голяма част, но не задължително всички от посочените методи на обучение могат да се прилагат при работа със студенти с дислексия:

 
 • Холистично мислене (всичко наведнъж) е за предпочитане пред метода „стъпка по стъпка”.
 • Необходимо е да се вижда „цялата” картина преди да изучат отделните стъпки или детайли.
 • Затрудняват се да запомнят последователността, но не и примерите.
 • Добре виждат как повечето неща са свързани и как те работят.
 • Затрудняват се да запомнят нещо освен, ако не са го разбрали наистина или няма персонална връзка.
 • Учат се от преживяно, а не от чуто.
 • Конкретно осезаемо обучение и обучение с помощта на цвят, хумор, истории, образи и т.н.
 • Затрудняват се да научат или да прилагат правила или обобщения – учат от конкретното към общото.
 • По-лесно им е да четат и пишат, ако са лично заинтересовани от предмета или темата.
 • По математика често разбират понятията, но не и изчислителните процеси или математическия език.
 

Характеристики, които оказват влияние върху обучението и преподаването.

 

Четене

 

Четенето е основна част от повечето училищни занятия и ако студентът има, например, два пъти по-бавна скорост на четене в сравнение с другите студенти, това може да го подложи на огромно напрежение при учене, като се отрази върху способността му да запомни какво е прочел. Речникът му също може да е беден и оттам да намалява степента му на разбиране. Студентите с дислексия могат да имат някой или всички от посочените проблеми:

 
 • Визуален стрес.
 • Пренатоварване при четене.
 • Бавна скорост на четене.
 • Затруднения при обобщаване.
 • Затруднения при разпределение и избор на материали за четене.
 • Трудно схващане и не запомняне на прочетеното.
 • Затруднения да се определят основните моменти в прочетеното.
 • Погрешно прочитане (на задание или въпроси за изпит)
 

Правопис

 

Студентите с дислексия могат да имат проблеми с писменото изразяване и речниковия запас дотолкова, че преподавателите да не могат да разберат писмените им работи.

 

Водене на записки

 

Затрудненията, с които студентите с дислексия могат да се сблъскат са няколко или всички от изброените:

 
 • Затруднения едновременно да пишат и да слушат.
 • Затруднения да водят подробни записки и да разбират какво са записали, когато го четат отново.
 • Затруднения да определят основните моменти в лекциите.
 • Проблеми да преписват от дъската бързо и точно.
 

Писане

 

Студентите с дислексия могат да имат проблеми с писмените си работи, включително някой или всички от посочените проблеми:

 
 • Лошото построяване на мисълта и бавното писане им пречат да запишат идеите си.
 • Трудно съставят план и структурират писмената си работа.
 • Трудно пренасят идеите си.
 • Трудно отнасят теорията към практиката.
 • Лошо писмено изразяване и/или структура на изреченията.
 • Трудно разбират правилата на писане.
 • Трудно свързват абстрактното към конкретното.
 • Проблеми при коригиране и редактиране.
 

Устно изразяване

 

Някои затруднения, с които студентите с дислексия се сблъскват, могат да са свързани както с езика, така и с писмени работи и четене.

 

Студентите могат да имат проблеми с бързото или точното възприемане на устна информация, да не разберат инструкциите или информацията, да не асимилират какво е било казано в групова ситуация, да се затрудняват с намирането на точната дума или с произнасянето на многосрични думи.

 

Организационни умения / управление на времето

 

Някои от студентите с дислексия имат проблеми с краткосрочната памет, което може да се отрази върху воденето на записки, четенето, писането и организирането, но също така може да им създаде затруднения при организиране на времето и спазването на крайните срокове.

 

Най-често тези затруднения са най-игнорирани, заради което студентите с дислексия са считани понякога за мързеливи, немотивирани, немарливи и лекомислени.

 

Изчисление

 

Повечето студенти с дислексия са математически много способни, но въпреки това някои срещат затруднения в резултат на проблеми при визуалното възприятие или краткосрочната/работната памет. Студентите с дислексия могат да имат проблеми с математиката, включително някой или всички от посочените проблеми:

 
 • Визуални проблеми като обръщане или заместване.
 • Грешки в записването при пренасяне.
 • Губят връзката при сложни изчисления или забравят да обмислят всички аспекти.
 • Затрудняват се да запомнят знаци и символи.
 • Затрудняват се да запомнят формули и теореми.
 • Трудно запомнят специфичните термини.
 • Трудности с аритметични действия и обикновени числа.
 • Затрудняват се да преминат от конкретното към абстрактното.
 

Преподавателски стратегии при дислексия

 

Посочените стратегии  са предложения за общия процес на преподаване. Този списък не трябва да се приема като окончателен и е важно да се запомни, че всеки студент е отделен индивид, така че методи, които са подходящи за даден студент, могат да се окажат неподходящи за друг. Когато във вашата организация има специалист по уврежданията, вие можете да се свържете с него за допълнителна информация. Ако има добри практики, които вие бихте желали да добавите към този списък, моля изпратете своите предложения на ел. поща info@marie-curie-bg.org  Също така е важно да се отбележи, че посочените методи представят добри практики но е възможно някои времеви и/или законови ограничения да не позволяват използването им  в определени академични среди. 

 
 • Трябва да предвидите достатъчно време, за да обсъдите със студента неговите потребности, преди началото на първия семестър.
 

Четене

 
 • Дайте насоки и разяснения върху избрани ключови публикации.
 • Дайте заглавия на статии и материали, които са ясно структурирани и добре изложени, за да минимизирате дадения обем за четене.
 • Определете в текстовете новите термини, свързани с дисциплината.
 • Предложете им аудиовизуални източници по темата, в т.ч. възможност за виртуално обучение в отдалечен университет, документални филми или дискусии по телевизията, видео филми – това може да им помогне както със структурата, така и със съдържанието.
 

Правопис

 
 • Давайте новите термини и понятия като ги запишете на дъската или на проектора.
 • Дайте речник на термините в началото на модула или семестъра, така че студентите да имат достатъчно време да възприемат термините и да ги използват в контекст.
 • Насърчавайте използването на електронни програми за проверка на правописа и граматиката.
 

Водене на записки

 
 • Раздаването на разпечатани материали за занятието или лекцията може да се окаже най-полезния метод, тъй като по този начин студентът с дислексия ще може да се концентрира върху това, което се говори, без да се налага да се концентрира върху воденето на записки.
 • Ако преподавате с помощта на проекционен апарат, използвайте четлив размер на шрифта (минимум 24). Ограничете количеството информация на всеки диапозитив до най-важните моменти. Основните моменти трябва да са дадени на групата на отделна страница. По този начин студентите имат достъп до информация, която биха могли да пропуснат на лекцията и която могат да прочетат вкъщи, на спокойствие.
 • Използвайте тебешир/бели дъски само за да дадете примери, да отбележите важни моменти, ключови думи, понятия или наименования – никога за подробно записване. Проверете дали почеркът ви е едър и ясен и дали студентите могат да го разчетат.
 • Когато преподавате, не разчитайте само на говора си – разнообразявайте темпото и дейностите по време на занятия. Давайте структурирани дискусии и презентации на малки групи, за да имат възможност  студентите да експериментират с езика, докато обсъждат идеи и мнения.
 • Когато преподавате, в началото дайте рамката, направете преглед и отбележете основните моменти, като всеки път ги маркирате, така че да помогнете на студентите да разпознават основните моменти. Покажете им цялостната картина преди да разгледате отделния детайл.
 • Оставете време на студентите да обмислят информацията – разделете лекциите на хапки, правете паузи, така че да асимилират, и дайте време за въпроси. Разделете задачите на малки стъпки и оставете време за научаване и затвърдяване на информацията.
 • Включвайте въпроси и отговори, за да наблюдавате нивото на разбиране у студентите и развивайте уменията им за учене.
 • Възможно е част от студентите с дислексия лесно да се разсейват от шум, движение или визуален хаос. Позволете им да седнат, където искат. Някои от студентите могат да предпочетат да седнат в задната част на стаята, за да не се разсейват от хора, седнали зад тях.
 • Разрешете използването на записващо устройство или лаптоп по време на лекции, ако студентът счита, че е необходимо.
 • Помислете за възможността да използвате  карти или опростени диаграми.
 

Писане

 
 • Писането два часа или повече с почерк, който се влошава с времето, може да бъде много стресиращо. Други начини за удовлетворяване на тези образователни изисквания могат да дадат по-задоволителни резултати – например използването на технологии като видео, компютърно обработени или графични презентации и лаптоп.
 • Предложете модели на писмени работи, есета, доклади, проекти.
 • По време на изпита на студентите може да им трябва допълнително време за прочитане на материала, както и за писане и проверка. Може да е необходимо да се съобразите с техния правопис, писмено изразяване и затруднения с организирането, възможно е да се наложи използването на секретар или програма за обработване на думите, които ще им помогнат в писмените отговори.
 

Устно изразяване

 
 • Имайте предвид допълнителното време, усилие и концентрация, необходими на студента, за да изпълни задачите, които включват език.
 • Изразявайте ясно очакванията си. Проверете дали дадените устно инструкции са ясни или ако е необходимо, ги запишете на студентите, за да могат да ги спазват.
 • Поощрявайте студентите да задават въпроси, после им отговаряйте директно и онагледявайте казаното с конкретни примери.
 

Организационни умения / управление на времето

 
 • Много от студентите с дислексия могат да се объркат, когато трябва да спазват определена последователност или инструкции; може да им трябва помощ в планирането на дейностите и приоритизиране на задълженията; поощрявайте студентите да ползват дневници и списък „да направя”, за да успеят да управляват задълженията си.
 • Възможно е на студентите да им е необходима определена практическа помощ при планиране, структуриране и организация.
 • Възможно е студентите да се нуждаят от определена помощ, за да се фокусират върху: въведение, подзаглавия, заключение, определяне на основните моменти, разпознаване на необходими и излишни данни, подбор и включване на цитати и препратки, подреждане на главните моменти, както и да правят преход между главните моменти и представянето.
 

Изчисление

 
 • Дайте решенията, за да могат студентите да проверят грешките си.
 • Използвайте различен цвят за всяко решение.
 • Давайте точни определения на новите обозначения.
 • Давайте определенията на думите и на обозначенията заедно.
 • Позволете на студентите да използват калкулатор.
 • Опитайте се да давате и числови и теоретични примери.
 

Насоки за добри практики при оценяване работите на студенти с дислексия

 

Ако прочетете работата на студент с дислексия бързо, ще ви е по-лесно да оцените заложените в работата идеи, схващания и познания. Бързото четене става най-добре като: игнорирате грешките в правописа, граматиката, пунктуацията или синтаксиса и като не коригирате и отбелязвате правописа, граматиката, пунктуацията или синтаксиса.

 

Когато е възможно и изпълнимо: дайте две оценки: една на основата на материала и вложените идеи, а другата върху техниката на езика. Оценката, която би трябвало да поставите на работата, е оценката, основана на представения материал и развитите идеи. Ако изберете да оцените само материала и идеите, разбирането и познанията, като игнорирате грешките в правописа, граматиката, пунктуацията или синтаксиса, кажете на студента какво оценявате.

 

Коментарите ще са по-полезни, ако посочват дали студентът се е представил добре и обясняват защо работата е добра, отколкото ако са само критични. Те ще са най-ефективни, ако дават обяснение какво се изисква или кое е неправилно. Трябва да са четливи и правилно конструирани.

 

Ако имате достатъчно време, използвайте два различни химикала, но не червени: един за коментарите върху материала и изложените идеи, разбирания и познания, а другия за коментари относно правописа, граматиката, пунктуацията или синтаксиса.

 

Корекции на езиковите грешки, когато има възможност да ги обсъдите със студента

 

Проверете нивото на познания на студента за техниката на езика и начина на представяне, понякога те имат познания, но не могат да ги приложат, а понякога липсват основни познания. Ще е от полза да обсъдите нивото на корекции, които студентът би могъл да направи и кои книги би трябвало да има или кои би намерил за полезни.

 
 • Когато студентът има познания за езика и начина на представяне, трябва да отбелязвате грешките в полето на същия ред, на който е и грешката. Целта е да накарате студента сам да намери грешките и да ги поправи. Използвайте система от символи, която е подходяща и която е предварително разяснена, например: „пг” за правописна грешка, „си” за структура на изречението, „пн” за пунктуация, „гр” за граматика”  и т.н.
 • Когато студентът няма познания за езика и начина на представяне, трябва да му покажете грешките в писмената работа и да обясните защо се налага да ги коригирате.
 

Хората с дислексия не могат да придобият езикови познания подсъзнателно, т.е. почти никой човек с дислексия не може да изучи правописа простоь, защото чете много. Най-често напредък в езиковите познания се постига, когато някой обясни познанията така, че човекът с дислексия да разбере техния смисъл. Без подобни обяснения всякакви коментари и корекции на правописа, граматиката, пунктуацията или синтаксиса са безсмислени: те единствено допринасят за „обратното развитие” на студента, не му дават информация, която студентът би могъл да използва, за да подобри бъдещата си работа и губят времето на преподавателя.

 

Корекции на езиковите грешки, когато няма възможност да ги обсъдите със студента

 

Да правите корекции на езиковите грешки, когато няма възможност да ги обсъдите със студента е вероятно загуба на време. Най-разумно би било да извадите не повече от пет вида грешки, които често се повтарят и да покажете, с ясни и точни примери, защо те са неправилни и как могат да бъдат коригирани.


Как най-лесно можете да проверите дали студентите от вашите класове имат дислексия в една или друга степен? Предлагаме ви да отделите съвсем малко от вашето и на студентите ви време, за да направите тази проверка като използвате приложения по-долу „Въпросник на Вайнград”.

 

 

 

Скрининг за възрастни с дислексия, включително студенти

Този материал дава възможност за използване на Въпросника на Вайнград за безплатен скрининг  на големи групи от възрастното население, например, на един цял поток от студенти  първа година във висше учебно заведение. Допълнителни подробности могат да се намерят в предоставената справочна литература.

Обща информация може да се получи директно от лицата с дислексия посредством Въпросника за възрастни с Дислексия. Той е направен в Института по Дислексия, но в момента е прагматично наречен от потребители в чест на своя редактор, Д-р Майкъл Вайнград, понастоящем работещ в Колежа Голдсмит.

Въпросника съдържа 20 въпроса от вида на:

Лоши ли са уменията ви да произнасяте буква по буква думите? и

Бъркате ли номера на автобуси като 95 и 59?, на които може да се отговори с Да или Не.

Този елементарен въпросник е бил даден наскоро на 679 възрастни от 18 до 68, 79% от които са били студенти. 32 студенти в групата също са били определени с подобен проблем и следователно е било направено сравнение между лица с дислексия (средно 12.7 отговори с Да) и без дислексия (което означава 4.4 отговори с Да). 90% от общата бройка лица са дали 8 или по-малко отговори с Да. Дванадесет отговора са добър индикатор за наличие на дислексия, както показва функционалния анализ, включително и на въпроса: Трудно ли ви е да различите дясно от ляво?

Методът на провеждане е както следва:

1.         Помолете студентите да попълнят възможно най-честно въпросника, без каквото и да било ограничение на времето, но за предпочитане докато са събрани заедно на една сесия. Десет минути би трябвало да са достатъчно.

2.         Съберете въпросниците, проверявайки дали имената и останалата изискуема информация са написани.

3.         В последната колона, отбележете в незатъмнените кутийки, ако респондентът е отговорил на този въпрос с Да.

4.         Запишете общия брой на отговорите с Да в таблицата в дъното на страницата.

5.         Във втория ред на таблицата запишете общия брой на отбелязани кутийки в последната колонка.

6.         Отделете всички въпросници, в които има осем или повече отговори с Да. Със сигурност това е представителна извадка за 11% от студентите. Макар да включва студенти с по-изявена форма на дислексия, това е все пак доста голяма част от респондентите, за да има възможност за значителна интервенция.

7.         От селектираните респонденти, отделете още  и тези с най-много отговори  Да в последната колона. Положителни отговори на шест или повече най-чувствителни към дислексия въпроси  “…е вероятно с по-голямо значение от общия висок резултат на въпросника като цяло.” (Вайнград, 1994, стр. 22)

Мартин Търнър

Началник на департамента по Психология

Институт по Дислексия

06 Май 1999

Библиография

1          Вайнград, M. Ревизиран Въпросник за Възрастни с Дислексия. Educare no. 48, pp. 21-23, март 1994.

2          От: Търнър, M. Психологическа оценка на Дислексията. Лондон: Whurr, 1997, chapter 11.

 

Въпросник за Възрастни с Дислексия

Моля напишете вашето име и други изисквани данни на горния ред и отговорете с Да или Не на номерираните въпроси (не попълвайте последната колона).

 

 

Име, възраст, местоживеене, учебно заведение, специалност:

1

Да

2

Не

3

 

1

Трудно ли ви е да различите ляво от дясно?

 

 

 

2

Трудно ли се ориентирате по карта, в това число намирането на непознато място?

 

 

 

3

Мразите ли да четете на глас?

 

 

 

4

По-дълго ли ви отнема да прочетете една страница от книга, отколкото би трябвало?

 

 

 

5

Трудно ли ви е да запомните смисъла на това, което сте прочели?

 

 

 

6

Мразите ли да четете дълги книги?

 

 

 

7

Трудно ли ви е да произнасяте  думите буква по буква?

 

 

 

8

Трудно ли се разчита вашия почерк?

 

 

 

9

Чувствате ли се объркан, ако трябва да произнесете публична реч?

 

 

 

10

Трудно ли ви е да изслушате съобщение по телефона и да го предадете правилно?

 

 

 

11

Когато трябва да произнесете много дълга дума, трудно ли ви е да кажете всички звуци в правилния ред?

 

 

 

12

По-трудно ли ви е да смятате наум, без да използвате пръсти или да пишете?

 

 

 

13

Когато звъните по телефона, често ли обърквате цифрите, когато ги набирате?

 

 

 

14

Трудно ли ви е да произнесете гладко месеците напред през годината?

 

 

 

15

Трудно ли ви е да произнесете месеците в годината в обратна посока?

 

 

 

16

Бъркате ли дати и часове и пропускате ли ангажименти?

 

 

 

17

Когато пишете чек, често ли правите грешки?

 

 

 

18

Различните форми трудни ли са за вас като описание и често ли ви объркват?

 

 

 

19

Бъркате ли номера на автобуси като 95 и 59?

 

 

 

20

Когато сте били все още ученик/ученичка, трудно ли ви беше да научните таблиците за умножение?

 

 

 

 

        САМО ЗА СЛУЖЕБНИ ЦЕЛИ

Резултат в колона 1

 

Резултат в колона 3

 

 

 
 

Potential Challenges to the Achievement of Learning Subjects

Обработка на информация

Език / трудности при разбирането

Проблеми с паметта

Затруднения в организацията

Английски език

Компютърно обучение

Предучилищна педагогика

Социална работа

Last modified 2007-01-29 02:28 PM expired
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: